کتاب "کشاورزی کوهستان، کشاورزی خانوار است" به مرور تغییرات جهانی که کشاورزی کوهستان را تحت تأثیر قرار داده و نیز استراتژی هایی که جوامع کوهستانی به منظور رویارویی با این تغییرات ترویج داده اند می پردازد. مطالعات موردی موجود در این کتاب، درس ها و پیشنهاداتی برای جوامع کوهستانی، سیاست گزاران، کارشناسان و متخصصان توسعه که در زمینه حمایت از کشاورزان کوهستانی و حفاظت از کوهستان کار می کنند ارائه می کند. این کتاب توسط فائو و مرکز توسعه و محیط زیست دانشگاه برن و مرکز پژوهشی دانشگاه منابع طبیعی و علوم زیستی، وینا منتشر شده است. برای دانلود نسخه انگلیسی کتاب اینجا کلیک کنید.

بازگشت