اجلاس کوه ها مرتفع
۹۸/۸/۶ - ۲٣۴ بازديد

 

 

این اجلاس، الویت های کاری را در ارتباط با سیاست، علوم، مشاهدات و خدمات و تأثیرات تغییرات آب و هوا بر پوشش یخچالی کوه­ های مرتفع و نیز تأثیرشان در پایین دست تعیین خواهد نمود.

همچنین در این اجلاس مباحث مختلفی از جمله اقدام برای عمل بر روی آب و هوای کوه­ های مرتفع، تغییرات آب و هوا و آب، نقشه راه برای فعالیت های آینده و تعیین 3-2 پروژه آزمایشی مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.

سخنرانان از کشورها و سازمان های مختلف از جمله نمایندگان عالی رتبه از سازمان خواروبار وکشاورزی ملل متحد، کمیته راهبری نهاد بین المللی مشارکت برای کوه ها و کشور سوئیس به سخنرانی خواهند پرداخت.

بازگشت